Мужские правила. Отношения, секс, психология ЄПідтримка Так ЄПідтримка
 
Наши проекты:
Вход для зарегистрированных пользователей
Регистрация нового пользователя
Каталог книг Новинки Анонсы Заказы / Корзина Рассылка Оплата и Доставка Контакты
Вы находитесь в разделе каталога:
• Мікроекономіка: Навчальний посібник, П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, І. В. Стасюк


Мікроекономіка: Навчальний посібник
Мікроекономіка: Навчальний посібник
П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, І. В. Стасюк
Год выпуска: 2008
Изд-во: Хай-Тек Прес
ISBN: 978-966-2143-02-7
Переплёт: твердый
368 страниц
Цена: 88.00 грн.
Есть в наличии - дата отправки: 6 декабря
в корзину

Instant Purshare На 1 книгу
Даний навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни
"Мікроекономіка". З цієї книги студенти дізнаються основні закономірності функціонування ринкової економіки на мікрорівні, ознайомляться із поведінкою виробників і споживачів на ринку товарів і послуг, відкриють для себе особливості функціонування механізму попиту та пропозиції. Основні положення ілюструються рисунками, графіками, характеризуються конкретними прикладами.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономіки.
Зміст
ВСТУП ......................................................................................................................10
Розділ I. ВСТУП В МІКРОЕКОНОМІКУ..................................................................13
Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки...........................................................13
1.1. Мікроекономіка як складова економічної теорії .............................................13
1.2. Методи мікроекономічних досліджень.............................................................14
1.3. Предмет мікроекономіки, її суб'єкти та об'єкти ..............................................16
1.4. Нормативна і позитивна мікроекономічна теорія ...........................................28
Розділ II. ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ .......................................31
Тема 2. Основи аналізу попиту ...........................................................................31
2.1. Попит i закон попиту. Крива попиту.................................................................31
2.2. Нецінові фактори зміни в попиті......................................................................35
2.3. Еластичність попиту .........................................................................................38
2.3.1. Цінова еластичність попиту. .......................................................................38
Поняття цінової еластичності попиту.
Коефіцієнт цінової еластичності попиту...............................................................38
Види еластичностi попиту та їх характеристика..................................................42
Властивостi цiнової еластичностi попиту.............................................................46
Фактори цiнової еластичностi попиту...................................................................50
2.3.2. Перехресна еластичність попиту................................................................52
2.3.3. Еластичність попиту за доходом ................................................................54
Тема 3. Основи аналізу пропозиції ...................................................................58
3.1. Пропозиція i закон пропозиції. Крива пропозиції ..........................................59
3.2. Нецiновi фактори пропозиції ..........................................................................61
3.3. Еластичність пропозиції та її фактори............................................................65
3.3.1. Поняття цiнової еластичності пропозицiї.
Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції ..........................................................65
3.3.2. Види еластичності пропозиції та їх характеристика....................................66
3.3.3. Властивостi цiнової еластичностi пропозицiї...............................................68
3.3.4. Фактори цiнової еластичностi пропозицiї.....................................................70
4
Тема 4. Взаємодія попиту та пропозиції.
Ринкова рівновага. Державне регулювання ринкових цін.............................73
4.1. Ринкова рівновага попиту i пропозиції.............................................................73
4.2. Зміна ринкової рівноваги під впливом дії
нецінових факторів попиту i пропозиції .................................................................77
4.3. Рента (вигода) споживача i виробника від механізму
ринкового ціноутворення.........................................................................................79
4.4. Державне регулювання цін та його наслідки .................................................86
4.5. Вплив податків та субсидій на ринкову рівновагу .........................................92
Розділ IІI. ОСНОВНІ ТЕОРІЇ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ ......................................97
Тема 5. Теорія граничної корисності і споживчий вибір ...............................97
5.1. Корисність та споживчі уподобання................................................................98
5.2. Теорія граничної корисності та споживчий вибір ......................................... 102
Тема 6. Теорія кривих байдужості і споживчий вибір................................... 109
6.1. Теорія споживчого вибору і вихідні умови аналізу
поведінки споживача згідно концепції кривих байдужості............................. 110
6.2. Криві байдужості і гранична норма заміщення ............................................ 111
6.3. Бюджетні обмеження і бюджетна лінія.......................................................... 117
6.4. Графічний вираз споживчої рівноваги........................................................... 119
Тема 7. Моделювання поведінки споживача.................................................. 122
7.1. Зміна оптимального вибору споживача внаслідок
цінових змін. Побудова кривих "ціна - споживання",
індивідуального попиту та ринкового попиту ..................................................... 123
7.2. Зміна оптимального вибору споживача
в результаті зміни його доходу.
Крива "дохід - споживання". Криві Енгеля. ..................................................... 127
7.3. Ефект заміщення та ефект доходу............................................................... 130
Розділ IV. ВИРОБНИЦТВО: ВИТРАТИ І РЕЗУЛЬТАТИ
ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ............................................................................................ 134
Тема 8. Виробництво. Виробнича функція.................................................... 134
8.1. Технологiя виробництва. Виробнича функцiя. ........................................... 135
Поняття виробничої функцiї. Iзокванта............................................................... 135
Часовий горизонт виробництва........................................................................... 138

8.2. Виробництво з одним змiнним вхідним ресурсом. Закон
спадної вiддачi ................................................................................................. 139
8.3. Виробництво з двома змiнними вхідними ресурсами............................. 144
Властивості ізокванти та гранична норма технологічного
заміщення.......................................................................................................... 144
Два особливих випадки виробничої функцiї .................................................. 147
8.4. Довгостроковий період і ефект масштабу................................................ 149
Тема 9. Витрати, доходи та прибуток фірми.............................................. 152
9.1. Сутність витрат виробництва та їх види................................................... 153
9.2. Витрати виробництва в короткостроковому періоді................................ 155
9.3. Витрати виробництва в довгостроковому періоді ................................... 162
9.3.1. Вибiр технологiї, яка мiнiмiзує
витрати виробництва........................................................................................ 162
Вибiр факторiв, що мiнiмiзують
витрати виробництва певного обсягу продукції.............................................. 162
Мiнiмiзацiя витрат при рiзних
обсягах виробництва продукцiї ....................................................................... 169
9.3.2. Крива довготермiнових середнiх
витрат виробництва.......................................................................................... 170
Взаємозв'язок мiж кривими короткотермiнових
i довготермiнових середнiх валових витрат ................................................... 170
Мiнiмально ефективний розмiр пiдприємства
i структура галузi................................................................................................ 173
9.4. Доходи фірми.............................................................................................. 175
9.5. Прибуток фірми........................................................................................... 182
Розділ V. ПОВЕДІНКА ФІРМИ НА РИНКУ ЇЇ ПРОДУКТУ............................... 189
Тема 10. Визначення ціни та обсягу виробництва продукту фірмою
в умовах ринку досконалої конкуренцiї ...................................................... 190
10.1. Характернi ознаки ринку чистої конкуренцiї............................................ 190
10.2. Ринковий попит i попит на продукт фiрми
в умовах чистої конкуренцiї .............................................................................. 191
10.3. Визначення обсягiв виробництва чисто
конкурентною фiрмою в короткотермiновому перiодi..................................... 192
Принцип порiвняння валового доходу i валових витрат .................................193
Принцип порiвняння граничного доходу i
граничних витрат................................................................................................ 196
10.4. Визначення обсягiв виробництва чисто конкурентною
фiрмою в довготермiновому перiодi ................................................................. 200
Довготермінова рівновага фірми....................................................................... .201
Змiна довготермiнової рiвноваги на фiрмi i в галузi ........................................ 203
10.5. Ефективнiсть дiяльностi в умовах чистої конкуренції.............................. 206
Ефективнiсть використання економiчних ресурсiв ........................................... 206
Обмеження ефективностi чисто конкурентного ринку...................................... 209
Тема 11. Визначення ціни та обсягів виробництва продукту фірмою
на монопольному ринку.................................................................................... 212
11.1. Характернi ознаки монопольного ринку
та причини його iснування................................................................................... 213
11.2. Попит на продукт монопольного виробника.
Валовий дохiд i граничний дохiд
в умовах чистої монополiї................................................................................... 215
11.3. Визначення монопольним виробником
ціни i обсягу виробництва .................................................................................. 217
11.3.1. Короткотермiновий перiод: максимiзацiя
прибутку чи мiнiмiзацiя збиткiв ........................................................................... 217
11.3.2. Максимiзацiя прибутку
в довготермiновому перiодi ................................................................................. 221
11.4. Цiнова дискримiнацiя та її наслідки............................................................ 223
11.5. Економiчнi наслiдки монополiї.................................................................... 226
Ефективність використання ресурсів ................................................................. 226
Монополія і науково_технічний прогрес ............................................................ 228
Монополія і розподіл доходу .........................................................................................228
Тема 12. Визначення ціни та обсягу виробництва продукту фірмою на
ринку монополістичної конкуренції ............................................................... 229
12.1. Основнi ознаки ринку монополiстичної конкуренцiї ................................. 230
12.2. Визначення цiни i обсягу випуску монополiстично
конкурентною фiрмою в короткому i довготермiновому
перiодах ................................................................................................................. 231
12.2.1. Попит на продукт монополiстично конкурентної
фiрми....................................................................................................................... 231
12.2.2. Короткотермiновий перiод: максимiзацiя
прибутку чи мiнiмiзацiя збиткiв ............................ .........................................232
12.2.3. Довготермiновий перiод: беззбитковiсть виробництва....................... 234
12.3. Економічні наслiдки монополiстичної конкуренцiї ................................. 235
12.4. Нецiнова конкуренція............................................................................... ....236
Тема 13. Визначення ціни та обсягів виробництва продукту в умовах
олiгополiї............................................................................................................... 238
13.1. Олiгополiя: суть та основнi ознаки........................................................... ...239
13.2. Поведiнка олiгополiстичної фiрми щодо цiни i обсягiв виробництва ... ....241
13.2.1. Модель Курно та її "цiнова" варiацiя................................................... ....242
13.2.2. Модель ламаної кривої попиту.............................................................. ...246
13.2.3. Олiгополiя, заснована на таємнiй змовi ................................................ ..249
13.2.4. Лiдерство в цiнах..................................................................................... ..252
13.2.5. Модель цiноутворення за принципом "витрати плюс"........................ ...252
13.3. Економiчна ефективнiсть олiгополiї......................................................... ....253
Розділ VI. ПОВЕДIНКА ФIРМИ НА РИНКУ ЕКОНОМІЧНИХ
РЕСУРСІВ............................................................................................................. ..255
Тема 14. Виробництво i попит на економiчнi ресурси............................... ....255
14.1. Ринок факторiв виробництва та значення
формування цiн на економiчнi ресурси............................................................. ...256
14.2. Попит на ресурс згiдно теорiї граничного продукту,
коли змiнним є тiльки один фактор виробництва............................................. ...256
14.3. Еластичнiсть попиту на ресурс.................................................................. ..263
14.4. Змiни в попитi на ресурс .................................................. .......................264
14.5. Оптимальне поєднання ресурсiв ...................................... ......................268
Правило мiнiмiзацiї витрат............................................... ...............................268
Правило максимiзацiї прибутку ....................................... ..............................269
Тема 15. Ринок праці. Поведiнка пiдприємства на ринку працi:
визначення заробiтної плати i рiвня зайнятостi ..................................... ......271
15.1. Ринок працi: попит та пропозицiя працi.
Загальний рiвень заробiтної плати ...................................................................... 272
15.2. Визначення ставки заробiтної плати
i рiвня зайнятостi на різних ринках працi ............................................................. 275
15.2.1. Визначення ставки заробiтної плати i рiвня
зайнятостi на конкурентному ринку працi............................................................. 275
15.2.2. Визначення ставки заробітної плати і рівня
зайнятості на монопсонічному ринку праці............................................................. 278
15.2.3. Визначення ставки зарплати i рiвня зайнятостi
в умовах монопольного ринку працi i дуополiї ....................................................... 280
Монопольний ринок працi: вплив профспілок
на рівень ставки зарплати i зайнятість ............................................................... ....280
Галузева профспiлка: встановлення ставки зарплати i рiвня зайнятості ........ ....283
Модель двосторонньої монополiї на ринку працi.....................................................284
15.3. Диференцiацiя заробiтної плати та її причини................................................ 285
Тема 16. Поведiнка фірми на ринку капiталу i природних ресурсiв (землі) . 287
16.1. Ринки капiталу. Iнвестицiйне рiшення ............................................................. 287
16.1.1. Фактор часу в оцiнцi капiталу. Дисконтована
вартiсть та її обчислення........................................................................................... .287
16.1.2. Критерiй чистої дисконтованої вартостi при
прийняттi iнвестицiйного рiшення ....................... .............................................291
16.2. Ринок землi. Земельна рента i цiна землi ...................................................... 292
Розділ VII. ЗАГАЛЬНА РИНКОВА РІВНОВАГА
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ ........................................................... 297
Тема 17. Основи теорії добробуту, межі ефективності ринку
та роль уряду ........................................................................................................... 297
17.1. Аналіз загальної рівноваги .............................................................................. 297
17.2. Основи теорії добробуту. Ефективне використання
ресурсів. Парето_ефективність................................................................................ 300
17.2.1. Теорія добробуту та Парето_ефективність........................................... 300
17.2.2. Парето_ефективність та три умови ефективності ......................................302
Ефективність споживання......................................................................................... 303
Ефективність виробництва....................................................................................... 304
Загальна ефективність споживання та виробництва ............................................ .306
17.2.3. Досконала конкуренція та економічна ефективність.................................. 307
Досконала конкуренція та ефективність обміну ..............................................307
Досконала конкуренція та ефективність виробництва ...........................................308
Досконала конкуренція та загальна ефективність...................................................308
17.2.4. Ефективність та справедливість ................................................................. 310
17.3. Невдачі ринку. Переливи (екстерналії).
Коригування вигод і витрат переливу ..................................................................... 311
17.3.1. Відхилення та невдачі ринку ....................................................................... 311
17.3.2. Переливи (екстерналії) ................................................................................ 313
Витрати переливу (негативні екстерналії).............................................................. 314
Вигоди переливу (позитивні екстерналії) .............................................................. 316
17.3.3. Шляхи корекції екстерналій......................................................................... 318
Засоби державного регулювання............................................................................ 318
Ділове співробітництво між людьми....................................................................... 322
Юридичне розв'язання проблеми - позов на відшкодування збитків.................. 324
17.4. Суспільні блага і послуги
Надання ресурсів на суспільні блага ...................................................................... 324
17.4.1. Індивідуальні, суспільні та квазісуспільні блага ..........................................324
17.4 2. Ефективна кількість суспільних благ........................................................... 327
17.4.3. Забезпечення суспільними благами .......................................................... 328
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................... 333
ДОДАТОК А. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО КУРСУ
"МІКРОЕКОНОМІКА" .............................................................................................. 336

С этой книгой чаще всего покупают:

Хотите оставить отзыв? У Вас возникли вопросы о книге "Мікроекономіка: Навчальний посібник, П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, І. В. Стасюк" ? Пишите:

* Текст сообщения:
 
  Отправить
Поиск по каталогу
 поиск в аннотациях
Искать

 

 * Подробнее об условиях доставки смотрите в разделе "Оплата и Доставка" нашего магазина.
Если у Вас возникли вопросы как подобрать и купить книги в нашем интернет-магазине звоните с 10 до 18 по будним дням: Водафон (050) 809-56-66, Киевстар (067) 408-26-36 или пишите нам

 
   
  Programming - Dmitriy Kotov & Andrey Kotov